Privacybeleid

De Werkende Moeder

Website: https://www.dewerkendemoeder.nu

Over het Privacy beleid

De Werkende Moeder geeft veel om jouw privacy. De Werkende Moeder verwerkt daarom uitsluitend gegevens die zij nodig heeft voor (het verbeteren van) de dienstverlening en zij gaat zorgvuldig om met de informatie die zij over jou en jouw gebruik van de diensten verzameld. De Werkende Moeder stelt deze gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan derden.

Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de website en de daarop ontsloten dienstverlening van De Werkende Moeder. De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 15/01/2020, met het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies.

Dit privacybeleid beschrijft welke gegevens over jou door De Werkende Moeder worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld. Ook legt De Werkende Moeder aan je uit op welke wijze zij jouw gegevens opslaat en hoe zij deze gegevens tegen misbruik beschermt en welke rechten jij hebt met betrekking tot de door jou aan haar verstrekte persoonsgegevens. Als je vragen hebt over het privacybeleid van De Werkende Moeder kun je contact opnemen via de gegevens onderaan dit privacybeleid.

Over de gegevensverwerking

Hieronder kun je lezen op welke wijze De Werkende Moeder jouw gegevens verwerkt, waar zij deze (laat) opslaan, welke beveiligingstechnieken zij gebruikt en voor wie de gegevens inzichtelijk zijn.

Website

YourHosting
De website van De Werkende Moeder wordt gehost door YourHosting. Deze partij heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om misbruik, verlies en corruptie van jouw en haar gegevens zoveel mogelijk te voorkomen.

E-mail en mailinglijsten

Mailchimp
De Werkende Moeder verstuurt haar e-mail nieuwsbrieven met MailChimp. MailChimp zal jouw naam en e-mailadres nooit voor eigen doeleinden gebruiken. Onderaan elke e-mail die geautomatiseerd via de website is verzonden zie je de ‘unsubscribe’ link. Jij ontvangt de nieuwsbrief van De Werkende Moeder dan niet meer. Jouw persoonsgegevens worden door MailChimp beveiligd opgeslagen. MailChimp maakt gebruik van cookies en andere internettechnologieën die inzichtelijk maken of e-mails worden geopend en gelezen. MailChimp behoudt zich het recht voor om jouw gegevens te gebruiken voor het verder verbeteren van de dienstverlening en in het kader daarvan informatie met derden te delen.

Outlook en YourHosting webmail
De Werkende Moeder maakt voor haar reguliere zakelijke e-mailverkeer gebruik van de diensten van Outlook en YourHosting webmail. Deze partijen hebben passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om misbruik, verlies en corruptie van jouw en haar gegevens zoveel mogelijk te voorkomen. Outlook en YourHosting hebben geen toegang tot het postvak van De Werkende Moeder en zij behandelt al haar e-mailverkeer vertrouwelijk.

Payment processors

PayPro
Voor het afhandelen van (een deel van) de betalingen via de website, maakt De Werkende Moeder gebruik van PayPro. PayPro verwerkt jouw naam, adres en woonplaatsgegevens en je betaalgegevens. PayPro heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beschermen. PayPro behoudt zich het recht voor deze gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van jouw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van PayPro’s dienstverlening waarvoor zij derden inschakelen. PayPro bewaart jouw gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan.

Facturatie en boekhouden

Moneybird
Voor het bijhouden van baar administratie en boekhouding maakt De Werkende Moeder gebruik van de diensten van MoneyBird. Zij deelt jouw naam, adres en woonplaatsgegevens en details met betrekking tot jouw bestelling. Deze gegevens worden gebruikt voor het administreren van verkoopfacturen. Jouw persoonsgegevens worden beschermd verzonden en opgeslagen, MoneyBird heeft de nodige technische en organisatorische maatregelen getroffen om deze gegevens te beschermen tegen verlies en ongeoorloofd gebruik. MoneyBird is tot geheimhouding verplicht en zal jouw gegevens vertrouwelijk behandelen. MoneyBird gebruikt de persoonsgegevens niet voor andere doeleinden dan hierboven beschreven.

Doel van de gegevensverwerking

Algemene doel

De Werkende Moeder gebruikt jouw gegevens uitsluitend ten behoeve van haar dienstverlening. Dat wil zeggen dat het doel van de verwerking altijd direct verband houdt met de opdracht die is verstrekt. Zij gebruikt je gegevens niet voor (gerichte) marketing. Als jij gegevens met De Werkende Moeder deelt en zij gebruikt deze gegevens om – anders dan op jouw verzoek – op een later moment contact met je op te nemen, vraagt zij hiervoor expliciet toestemming. Jouw gegevens worden niet met derden gedeeld, anders dan om aan boekhoudkundige en overige administratieve verplichtingen te voldoen. Deze derden zijn allemaal tot geheimhouding gehouden op grond van de overeenkomst tussen hen en ons of een eed of wettelijke verplichting.

Automatisch verzamelde gegevens

Gegevens die automatisch worden verzameld door de website van De Werkende Moeder worden verwerkt met het doel haar dienstverlening verder te verbeteren. Deze gegevens (bijvoorbeeld uw IP-adres, webbrowser en besturingssysteem) zijn geen persoonsgegevens.

Medewerking aan fiscaal en strafrechtelijk onderzoek

In voorkomende gevallen kan De Werkende Moeder op grond van een wettelijke verplichting worden gehouden tot het delen van jouw gegevens in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege. In een dergelijk geval is zij gedwongen deze gegevens te delen, maar zij zal binnen de mogelijkheden die de wet haar biedt daartegen verzetten.

Bewaartermijnen

De Werkende Moeder bewaart jouw gegevens zolang jij klant van haar bent. Dit betekent dat zij jouw klantprofiel bewaart, totdat jij aangeeft dat je niet langer van haar diensten gebruik wenst te maken. Als je dit bij De Werkende Moeder aangeeft, zal zij dit tevens opvatten als een vergeetverzoek. Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dient De Werkende Moeder facturen met jouw (persoons)gegevens te bewaren, deze gegevens zal zij dus voor zolang de toepasselijke termijn loopt bewaren. De Werkende Moeder heeft echter geen toegang meer tot jouw klantprofiel en documenten die zij naar aanleiding van de opdracht heeft vervaardigd.

Uw rechten

Op grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving heb jij als betrokkene bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens De Werkende Moeder worden verwerkt. De Werkende Moeder legt hieronder uit welke rechten dit zijn en hoe jij je op deze rechten kunt beroepen. In beginsel stuurt zij, om misbruik te voorkomen, afschriften en kopieën van jouw gegevens enkel naar het bij haar bekende e-mailadres. In het geval dat jij de gegevens op een ander e-mailadres of bijvoorbeeld per post wenst te ontvangen, zal De Werkende Moeder je vragen om je te legitimeren. De Werkende Moeder houdt een administratie bij van afgehandelde verzoeken. In het geval van een vergeetverzoek administreert zij geanonimiseerde gegevens. Alle afschriften en kopieën van gegevens ontvang je in de machineleesbare gegevensindeling die De Werkende Moeder binnen haar systemen hanteert. Je hebt te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als je vermoedt dat De Werkende Moeder jouw persoonsgegevens op een verkeerde manier gebruik.

Inzagerecht

Je hebt altijd het recht om de gegevens die De Werkende Moeder (laat) verwerken en die betrekking hebben op jouw persoon of daartoe herleidbaar zijn, in te zien. Je kunt een verzoek met die strekking doen via de gegevens onderaan dit privacybeleid. Je ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op je verzoek. Als je verzoek wordt ingewilligd stuurt De Werkende Moeder jou op het bij haar bekende e-mailadres een kopie van alle gegevens met een overzicht van de verwerkers die deze gegevens onder zich hebben, onder vermelding van de categorie waaronder zij deze gegevens heeft opgeslagen.

Rectificatierecht

Je hebt altijd het recht om de gegevens die De Werkende Moeder (laat) verwerken en die betrekking hebben op jouw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te laten aanpassen. Je kunt een verzoek met die strekking doen aan via de gegevens onderaan dit privacybeleid. Je ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als je verzoek wordt ingewilligd stuurt De Werkende Moeder jou op het bij haar bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens zijn aangepast.

Recht op beperking van de verwerking

Je hebt altijd het recht om de gegevens die De Werkende Moeder (laat) verwerken die betrekking hebben op jouw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te beperken. Je kunt een verzoek met die strekking doen via de gegevens onderaan dit privacybeleid. Als je verzoek wordt ingewilligd stuurt De Werkende Moeder jou op het bij haar bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens tot jij de beperking opheft niet langer worden verwerkt.

Recht op overdraagbaarheid

Je hebt altijd het recht om de gegevens die De Werkende Moeder (laat) verwerken en die betrekking hebben op jouw persoon of daartoe herleidbaar zijn, door een andere partij te laten uitvoeren. Je kunt een verzoek met die strekking doen via de gegevens onderaan dit privacybeleid . Je ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op jouw verzoek. Als je verzoek wordt ingewilligd stuurt De Werkende Moeder jou op het bij haar bekende e-mailadres afschriften of kopieën van alle gegevens over jou die zij heeft verwerkt of in opdracht van haar door andere verwerkers of derden zijn verwerkt. Naar alle waarschijnlijkheid kan De Werkende Moeder in een dergelijk geval de dienstverlening niet langer voortzetten, omdat de veilige koppeling van databestanden dan niet langer kan worden gegarandeerd.

Recht van bezwaar en overige rechten

Je hebt in voorkomende gevallen het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door of in opdracht van De Werkende Moeder. Als je bezwaar maakt zal De Werkende Moeder onmiddellijk de gegevensverwerking staken in afwachting van de afhandeling van je bezwaar. Is je bezwaar gegrond, dan zal De Werkende Moeder afschriften en/of kopieën van gegevens die zij heeft (laten) verwerken aan jou ter beschikking stellen en daarna de verwerking blijvend staken. Je hebt bovendien het recht om niet aan geautomatiseerde individuele besluitvorming of profiling te worden onderworpen. De Werkende Moeder verwerkt je gegevens niet op zodanige wijze dat dit recht van toepassing is. Ben je van mening dat dit wel zo is, neem dan contact op via de gegevens onder aan dit privacybeleid.

Cookies

Google Analytics

Via deze website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. De Werkende Moeder gebruikt deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Deze verwerker is mogelijk verplicht op grond van geldende wet- en regelgeving inzage te geven in deze gegevens. De Werkende Moeder verzamelt informatie over uw surfgedrag en deelt deze gegevens met Google. Google kan deze informatie in samenhang met andere datasets interpreteren en op die manier jouw bewegingen op het internet volgen. Google gebruikt deze informatie voor het aanbieden van onder andere gerichte advertenties (Adwords) en overige Googlediensten en producten.

Cookies van derde partijen

In het geval dat softwareoplossingen van derde partijen gebruik maken van cookies is dit vermeld in deze privacyverklaring.

Overige

Wijzigingen in het privacybeleid

De Werkende Moeder behoudt te allen tijde het recht haar privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vind je echter altijd de meest recente versie. Als het nieuwe privacybeleid gevolgen heeft voor de wijze waarop De Werkende Moeder reeds verzamelde gegevens met betrekking tot jou verwerkt, dan brengt zij je daarvan per e-mail op de hoogte.

Contactgegevens

De Werkende Moeder (Nynke van Hernen)
Händellaan 6
8031 EP Zwolle, Nederland
T: 06 12836037
E: nynke@dewerkendemoeder.nu